Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (στ' μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στον εντοπισμό των εγγράφων και στον χαρακτηρισμό αυτών σε κατηγορίες με σχετική αιτιολόγηση.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την πρακτική εξοικείωση με τον χαρακτηρισμό των εγγράφων που παράγονται ή και διαχειρίζονται μέσα σε έναν Οργανισμό.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Είδη Εγγράφων