Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (ζ' μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην ταύτιση των διαδικασιών με τα έγγραφα και τον χαρακτηρισμό αυτών με βάση τον κύκλο ζωής των εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τον χαρακτηρισμό των εγγράφων με βάση το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο ανήκουν.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Κύκλος Ζωής Εγγράφου