Εξοικείωση με την παράθεση ορισμών

Η ενότητα αυτή αφορά στον εντοπισμό και την παράθεση ορισμών για συγκεκριμένα θέματα με τη χρήση των εισαγωγικών και βιβλιογραφικών αναφορών.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση με τη παράθεση ορισμών με τη χρήση εισαγωγικών και την προσθήκη βιβλιογραφικών αναφορών με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Εισαγωγικά, Ορισμοί