Εξοικείωση με την παράθεση αποτελεσμάτων (β’ μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω εξοικείωση με τους τρόπους σχολιασμού και κριτικής απόδοσης των αποτελεσμάτων των επιστημονικών μελετών για το υπό εξέταση θέμα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη χρήση της περίληψης για την κριτική απόδοση των αποτελεσμάτων των σχετικών επιστημονικών μελετών, αλλά και με τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών μέσω των συστημάτων διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (πχ. Mendeley).

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφία, Παραπομπή, Βιβλιογραφική Παραπομπή, Βιβλιογραφική Αναφορά, Συστήματα Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών, Mendeley, Περίληψη, Αποτελέσματα