Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- κατάλογος OPAC ( α’ μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και την εξέλιξη του καταλόγου OPAC.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την έμμεση υπηρεσία του Καταλόγου OPAC των οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην αναφορά σε άλλες επιμέρους υπηρεσίες των οποίων η ολοκλήρωση/διεξαγωγή προαπαιτείται για την παροχή του Καταλόγου. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

  • Antelman, K., Lynema, E., & Pace, AK. (2006). "Toward a Twenty-First Century Library Catalog". Information Technology & Libraries (3): 128–139.
  • Babu, B.R. & O’Brien, A. (2000) "Web OPAC interfaces: an overview", Electronic Library, The, 18 (5): 316 - 330
  • Bowman, J. H. (2013). "OPACs: the early years, and user reactions." Library History. Διαθέσιμο: http://dx.doi.org/10.1179/174581607x254802 (Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014).
  • Chalon, P.X., Di Pretoro, E., and Ohn, L. (2008) “OPAC 2.0: Opportunities, Development and Analysis”. in European Conference of Medical and Heakth Libraries, 11. held 2008. 1–11
  • Husain, R. & Alam Ansari, M. (2006). "From Card Catalog to Web OPACs". DESIDOC Bulletin of Information Technology, 26 (2): 41–7.
  • Kemp, R. (2007) “Catalog/ Cataloging Changes and Web 2.0 Functionality”. The Serial Librarian [online] 53. available from <http://library.uncw.edu/web/faculty/kempr/Kemp-Catalog-Web-2-0-2007-03-12.pdf>
  • Sierra, , Ryan, J. & Wust, M. (2007). “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. Code{4}lib Journal,  23 (1). Διαθέσιμο: http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1 [Ημ. Πρόσβασης: 08/04/2014].
  • Sierra, T., Ryan, J., and Wust, M. (2007) “Beyond OPAC 2.0: Library Catalog as Versatile Discovery Platform”. The Code4Lib Journal [online] 1, 10. available from http://journal.code4lib.org/articles/10/comment-page-1
  • Wilson, K. (2007) “OPAC 2.0: Next Generation Online Library Catalogues Ride the Web 2.0 Wave!” Online Currents [online] 21, 406–413. available from <http://epubs.scu.edu.au/lib_pubs/11/>

 

Λέξεις Κλειδιά

OPAC, Database, collection, library, Boolean τελεστες, δελτιοκατάλογος, integrated library systems, place holds, δανεισμός, διαδανεισμός, circulation, καταλογογράφηση, cataloguing