Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης- Δανεισμός- διαδανεισμός ( α’ μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και ανάλυση των υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με τις υπηρεσίες του Δανεισμού και του Διαδανεισμού των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής των δύο υπηρεσιών, αλλά και στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παροχής τους για έναν Οργανισμό Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Agarwal, N.K., Poo, D.C.C., and Yong, T.K. (2006) “Component-Based Development of MILLS: A Case Study in the Development of an Inter-Library Loan Software System”. 2006 13th Asia Pacific Software Engineering Conference (APSEC’06)
 • Ahmad, N. (2012). The Interlibrary Loan Services of the University of Malaya Library. Kekal Abadi, 5(1).
 • Ahmadi, M., Dileepan, P., & Murgai, S. R. (2013). Predicting demand for inter-library loan requests. Bottom Line: Managing Library Finances, The, 26(3), 116-128.
 • Biranvand, A., & Moghaddam, H. S. (2012). Feasibility Assessment of Creating an Intra-Library Loan System and Document Delivery Services In Public Libraries of Fars Province. Electronic Library, The, 31(1), 2-2.
 • Casey, M. (2006) “Library 2.0: Service for the Next-Generation Library”. Library Journal 1–5
 • Haddow, G. and Joseph, J. (2010) “LOANS, LOGINS, AND LASTING THE COURSE: ACADEMIC LIBRARY USE AND STUDENT RETENTION”. Australian Academic & Research Libraries [online] 41, 233–244. available from <http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=67703764&S=R&D=llf&EbscoContent=dGJyMNLe80Seqa84y9f3OLCmr0qep7VSr6i4Sq%2BWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGusUqzqbZPuePfgeyx44Dt6fIA\nhttp://ezproxy.ups.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=67703764&login.asp&site=ehost-live&scope=site&scope=cite>
 • Livingston, H. (2008) “It’s Been ILL for a Long Time, Is It close to Death? What Is the Future for Inter Library Loans?” IATUL Annual Conference Proceedings [online] 18, 1–14. available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&AN=33360508&site=ehost-live>
 • Oxborrow, K.M. (2011) “Inter-Library Loans and Document Supply Services in Italy Appear to Supplement Journal Subscriptions Rather Than Replace Them”. Evidence-Based Library and Information Practice [online] 6. available from <http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/EBLIP/article/view/10387>
 • Pernot, E., Roodhooft, F., and Van den Abbeele, A. (2007) “Time-Driven Activity-Based Costing for Inter-Library Services: A Case Study in a University”. in The Journal of Academic Librarianship. vol. 33. 551–560
 • Robertson , Victoria (2003) “The Impact of Electronic Journals on Academic Libraries: The Changing Relationship between Journals, Acquisitions and Inter-Library Loans Department Roles and Functions”. in Interlending & Document Supply. vol. 31. 174–179
 • Smet, E. de (2011) “Special Features of the Advanced Loans Module of the ABCD Integrated Library System”. in Program: Electronic Library and Information Systems. vol. 45. 323–332

 

Λέξεις Κλειδιά

Δανεισμός, διαδανεισμός, interlibrary loan