Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης-εξυπηρέτηση (α’ μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην περιγραφή και ανάλυση της υπηρεσίας της εξυπηρέτησης.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία της Εξυπηρέτησης των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών του Οργανισμού Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

  • Bopp, R.E. And Smith, L.C. (2011). Reference and Information services: an introduction. USA, California: ABC- CLIO.

 

Λέξεις Κλειδιά

Εξυπηρέτηση, reference, συλλογή, οργάνωση, υπηρεσίες