Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά

Η ενότητα αυτή αφορά την περιγραφή της υπηρεσίας πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

  • Blecic, D.D., Brennan, M.J., Hurd, J.M., and Weller, A.C. (2002) “A Snapshot of Early Adopters of E-Journals: Challenges to the Library”. College and Research Libraries 63, 515–526
  • Chauhan, K. (2012) “Selected Free E-Journals in Library and Information Science in Directory of Open Access Journals.” DESIDOC Journal of Library & Information Technology [online] 32, 339–346. available from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=09740643&AN=78553843&h=voZAyq%2FKHIhVuqgWy6T5xXZmict1xKuAuXRoWKB48hJUKWb7Y%2F0RkAnN5jW2wknsp%2B7B98nsKd%2BLITTb0rtOng%3D%3D&crl=c>
  • Gibson, C. (2011) “Scholarly Communication in Library and Information Services: The Impacts of Open Access Journals and E-Journals on a Changing Scenario”. The Journal of Academic Librarianship 37, 279
  • Nicholas, D., Rowlands, I., Huntington, P., Clark, D., and Jamali, H. (2009) “E-Journals : Their Use , Value and Impact”. Network [online] 52. available from <http://www.rin.ac.uk/system/files/attachments/RIN_ejournals_event_presentation_Ian-Rowlands.pdf>

 

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία, newsletters, open access journals,