Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Βιβλιογραφικές υπηρεσίες- επιλεκτική διάχυση πληροφοριών-ανοιχτά αποθετήρια (α΄μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στην αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών Βιβλιογραφικές υπηρεσίες, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών και ανοικτά αποθετήρια.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με μια σειρά υπηρεσιών που παρέχουν οι Οργανισμοί Πληροφόρησης, όπως είναι οι Βιβλιογραφικές Υπηρεσίες, η Επιλεκτική Διάχυση Πληροφοριών και τα Ανοικτά Αποθετήρια. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

 • Altinel, M. and Franklin, M., 2000. Efficient filtering of XML documents for selective dissemination of information. of the 26th International Conference on, [online] pp.53–64. Available at: <http://www.seas.upenn.edu/~zives/03s/cis650/xfilter.pdf>.
 • Amati, G. and Crestani, F., 1999. Probabilistic learning for selective dissemination of information. Information Processing and Management, 35, pp.633–654.
 • Duggan, F. and Banwell, L., 2004. Constructing a model of effective information dissemination in a crisis. Information Research, [online] 9, p.178. Available at: <http://informationr.net/ir/9-3/paper178.html>.
 • Hossain, M.J. and Islam, S., 2008. Selective dissemination of information (SDI) service: A conceptual paradigm. International Journal of Information Science and Management, [online] 6, pp.27–44. Available at: <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84859829642&partnerID=40&md5=0e0e7c196c4be4fe7f877d773b490419>.
 • Morales del Castillo, J.M., Pedraza Jiménez, R., Ruizz, A.A., Peis, E. and Herrera Viedma, E., 2009. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, p.21. Available at: <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1644702121&amp\nFmt=7&amp\nclientId=40776&amp\nRQT=309&amp\nVName=PQD>.
 • Morales-del-Castillo, J.M., Pedraza-Jiménez, R., Peis, E. and Herrera-Viedma, E., 2013. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, pp.21–30. Available at: <http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/3169>.
 • Morales-Del-Castillo, J.M., Pedraza-Jimenez, R., Ruiz, A.A., Peis, E. and Herrera-Viedma, E., 2009. A Semantic Model of Selective Dissemination of Information for Digital Libraries. Information Technology and Libraries, [online] 28, pp.21–30. Available at: <<Go to ISI>://000263495300005>.
 • Peis, E., Herrera-Viedma, E. and Morales-del-Castillo, J.M., 2008. A semantic service model of selective dissemination of information (SDI) for digital libraries. Profesional De La Informacion, [online] 17, pp.519–525. Available at: <<Go to ISI>://000259656000005>.
 • Shultz, M., 2002. MEDLINE selective dissemination of information (SDI) services: how do they compare? [abstract]. Medical Library Association Special Supplement MLA ’02 Abstracts; 2002 May 17-23; Dallas, Texas, USA., Available at: <http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clcmr/articles/CMR-8610/frame.html>.
 • Yan, T.W. and Garcia-Molina, H., 1994. Distributed selective dissemination of information. Proceedings of 3rd International Conference on Parallel and Distributed Information Systems.
 • Κυριάκη-Μάνεση, Δ. (2014). Υπηρεσίες Πληροφόρησης (σημειώσεις). Αθήνα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

 

Λέξεις Κλειδιά

Βιβλιογραφικές υπηρεσίες, κατάλογοι βιβλιογραφίας, επιλεκτική διάχυση πληροφοριών, selective dissemination of information