Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. 1. Γενικές αρχές
 2. 2. Ποιότητα
 3. HACCP και άλλα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας
 4. Οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΑΤ
 5. Προετοιμασία για την εισαγωγή του συστήματος HACCP
 6. Επικινδυνότητα τροφίμων
 7. Ανάπτυξη του συστήματος HACCP
 8. Προαπαιτούμενα προγράμματα υγιεινής - προϋποθέσεις για την εφαρμογή του HACCP (PREREQUISITES PROGRAMMES- PRPS)
 9. Διατήρηση του συστήματος HACCP

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: Εφαρμόζουν τη διοίκηση ολικής ποιότητας (TQM στη βιομηχανία τροφίμων. Εφαρμόζουν τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας (HACCP, ISO 9000, GMP, GΗP) στη βιομηχανία τροφίμων. Εφαρμόζουν τον στατιστικό ποιοτικό έλεγχο στη βιομηχανία τροφίμων. Εκτιμούν το κόστος της ποιότητας.

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία και υλικό προς μελέτη

Βιβλιογραφία

Ελληνική

 1. Αρβανιτογιάννης, Ι., Σάνδρου, Δ. & Κούρτης Λ. (2001). Ασφάλεια Τροφίμων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.
 2. Τζιά, Κ. & Τσιαπούρης, Α. (1996). Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) στη Βιομηχανία Τροφίμων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.
 3. Καλογρίδου – Βασιλειάδου, Δ. (1999). Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής για τις Επιχειρήσεις Τροφίμων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Ξενόγλωσση

 1. Earley, R. (1995). Guide to Quality management Systems for the Food industry, Blackie Academic & Professional, London.
 2. Mortimore, S. And wallace, C. (1994). HACCP α Practical Approach, Chaprnan & hall, London.
 3. Gould, W. Α. (1992). Total Quality management for the Food /industries. CTI Publications INC., Baltimore, USA.
 4. Hubbart, M.R.(1996). Statistical Quality Control for the Food /industry, 2nd Edition, Chapman & Ha11, London.
 5. Pierson, Μ. D. And Corlett, Jr. D.A. (1992). HACCP Principles and Applicαtions, published by Van Norstand Reinhold, New Υork.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν αναφέρονται

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Ιωάννης Τσάκνης

Βιογραφικό

 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Τσάκνης, Ι. (2009). Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα.