7. Διαχείριση δοσοληψιών στο προϊόν mySQL – Επίπεδα απομόνωσης (Transactions – Isolation levels)

Στόχος του όγδοου εργαστηρίου είναι η κατανόηση σε βάθος της διαχείρισης δοσοληψιών και ειδικότερα των επιπέδων απομόνωσης. Μετά την επεξεργασία του εργαστηρίου ο ενδιαφερόμενος θα έχει κατανοήσει και θα έχει εμπεδώσει τον τρόπο διαχείρισης επιπέδων απομόνωσης στο προϊόν mySQL.

Λέξεις κλειδιά

Transactions, Transactions processing, Isolation levels, mySQL