11. Σύνδεση Οντολογιών με Βάσεις Δεδομένων

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις οντολογίες, η σύνδεση μιας σχεσιακής βάσης με μια οντολογία και η εκτέλεση ερωτημάτων στην οντολογία, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα sparql.

Λέξεις κλειδιά  

Protege, Sparql, EER, RDF, Οντολογία