Δάπεδα. Γενικές κατηγορίες & ξύλινα δάπεδα

Διαφορά 'δαπέδου' από 'πάτωμα'. Κατηγοριοποιήσεις δαπέδων βάσει των ιδιοτήτων τους, κατηγοριοποιήσεις βάσει της υποδομής τους, βάσει του τρόπου κατασκευής τους και βάσει της μορφής τους. Ξύλινα δάπεδα, εφαρμογές.

Στόχοι Ενότητας

Οι ενότητες 4, 5, και 6 αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο εξετάζονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι τρόποι προδιαγραφής και εφαρμογής συστημάτων δαπέδων για τον εσωτερικό χώρο. Ο κύκλος ξεκινά με την διάκριση μεταξύ πατώματος (ορόφου) και δαπέδου (σύστημα επικάλυψης), και συνεχίζει προκειμένου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα αντίστοιχα συστήματα δόμησης σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα 6 εξετάζονται τα ξύλινα δάπεδα.

Λέξεις Κλειδιά

Δάπεδο, ξύλινο δάπεδο, laminate, ραμποτέ, σχέδιο δαπέδου, πέτσωμα, καδρόνι, υποδομή.