Δάπεδα. Λίθινα δάπεδα

Υποδομή και υλικό συναρμογής. Υπόβαθρο σκυροδέματος, συναρμογή, αρμολόγηση. Δάπεδα από φυσικούς και τεχνητούς λίθους (λ.χ. κεραμικά πλακίδια).

Στόχοι Ενότητας

Οι ενότητες 4, 5, και 6 αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο εξετάζονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι τρόποι προδιαγραφής και εφαρμογής συστημάτων δαπέδων για τον εσωτερικό χώρο. Ο κύκλος ξεκινά με την διάκριση μεταξύ πατώματος (ορόφου) και δαπέδου (σύστημα επικάλυψης), και συνεχίζει προκειμένου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα αντίστοιχα συστήματα δόμησης σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα 6 εξετάζονται τα λίθινα δάπεδα.

Λέξεις Κλειδιά

Λίθινα δάπεδα, πλακάκια, μάρμαρο, γρανίτης, τσιμεντοκονία, μωσαϊκό, γκρο μπετόν