Δάπεδα. Μεταλλικά και Συνθετικά δάπεδα

Μεταλλικά δάπεδα και εφαρμογές τους. Συνθετικά δάπεδα: PVC, Linoleum, μοκέτες, εποξει(δι)κά. Ομογενή & Ετερογενή, προετοιμασμένα σε πλακάκι ή ρολό, και παρασκευαζόμενα επιτόπου. Τρόποι εφαρμογής.

Στόχοι Ενότητας

Οι ενότητες 4, 5, και 6 αποτελούν ένα σύνολο στο οποίο εξετάζονται σε εισαγωγικό επίπεδο οι τρόποι προδιαγραφής και εφαρμογής συστημάτων δαπέδων για τον εσωτερικό χώρο. Ο κύκλος ξεκινά με την διάκριση μεταξύ πατώματος (ορόφου) και δαπέδου (σύστημα επικάλυψης), και συνεχίζει προκειμένου να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τα αντίστοιχα συστήματα δόμησης σε κάθε ενότητα. Στην ενότητα 6 εξετάζονται τα μεταλλικά και τα συνθετικά δάπεδα.

Λέξεις Κλειδιά

Μεταλλικά δάπεδα, εποξικά δάπεδα, εποξειδικά δάπεδα, αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα, βιομηχανικά δάπεδα, ρητίνες.