3. Το μαγνητικό πεδίο

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών ρευμάτων, το ηλεκτρικό ρεύμα και το μαγνητικό πεδίο, τα πειράματα του Oersted και των Biot-Savart, το θεώρημα του Ampere στο κενό, το ρεύμα μετατόπισης, η δύναμη Laplace, η δύναμη Laplace σε κινούμενο φορτίο, το φαινόμενο Hall, η μαγνητική ροπή, το μαγνητικό πεδίο στην ύλη, το πηνίο με πυρήνα και ηλεκτρομαγνήτες,  η γενίκευση του θεωρήματος Ampere και η ένταση του μαγνητικού πεδίου.

Λέξεις Κλειδιά

Ηλεκτρικό ρεύμα, μαγνητικό πεδίο, πειράματα Oersted-Biot-Savart, θεώρημα Ampere στο κενό, ρεύμα μετατόπισης, δύναμη Laplace, φαινόμενο Hall, μαγνητική ροπή, ένταση μαγνητικού πεδίου