2. Διαφορικές Εξισώσεις – Μέρος ΙΙ

Εισαγωγή, ορισμοί, πρόβλημα αρχικής τιμής. Διαφορικές εξισώσεις πρώτης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές, γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης, μη ομογενείς με σταθερούς συντελεστές