4. Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: ορισμός, πεδίο ορισμού, γραφική παράσταση.

Λέξεις Κλειδιά

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, σύγκλιση, συνέχεια, μερική παράγωγος συναρτήσεων, διαφορικό, παραγώγιση