5.Επαγωγικό φαινόμενο - Δομές συντονισμού - Οργανικά οξέα και βάσεις (Α’ μέρος)

  • Το επαγωγικό φαινόμενο: +Ι και –Ι φαινόμενο συγκεκριμένων οργανικών λειτουργικών ομάδων.
  • Συντονισμός και δομές συντονισμού.
  • Συντονισμός στο βενζόλιο και τα παράγωγά του.
  • Οργανικά οξέα και συζυγείς βάσεις τους. Δομές συντονισμού στα καρβοξυλικά ανιόντα.
  • Σταθερά διάστασης. Σχέση των pKa διάφορων οργανικών χημικών ενώσεων.

Λέξεις Κλειδιά

Επαγωγικό φαινόμενο, Συζυγιακό φαινόμενο, συντονισμός, δομές συντονισμού, βενζόλιο, οργανικά οξέα, σταθερά διάστασης, σταθερές διάστασης οξέων.