7. Κόπρανα

Η ορθή τεχνική λήψης τυχαίου δείγματος κοπράνων και της λήψης κοπράνων για παρασιτολόγικες εξετάσεις.

Στόχοι Ενότητας

Η εκμάθηση των τεχνικών λήψεων κοπράνων και των βασικών εργαστηριακών εξετάσεων τους.

Λέξεις Κλειδιά

Κόπρανα, παράσιτα, καθαρτικό