13. Κριτική κοινωνική εργασία

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει περιγραφή και ανάλυση της κριτικής κοινοτικής εργασίας.

Στόχοι:

Οι φοιτητές με το πέρας της ενότητας:

  • Να γνωρίζουν βασικές έννοιες, δράσεις σχετικά με την κριτική κοινοτική εργασία.
  • Να γνωρίζουν την κριτική επαγγελματική πρακτική.

Λέξεις κλειδιά:

Κριτική κοινοτική εργασία