Ποιότητα

Ορισμοί για την ποιότητα, περιγραφή συστήματος ποιότητας και των βασικών αρχών διαχείρισης της ποιότητας.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Ποιότητα, Σύστημα Ποιότητας, ΕΛΟΤ, ISO, TQM