Επικινδυνότητα τροφίμων

Περιγραφή κινδύνων (χημικοί, φυσικοί και βιολογικοί) στις πρώτες ύλες, την παραγωγική διαδικασία, την αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Χημικοί κίνδυνοι, φυσικοί κίνδυνοι, βιολογικοί κίνδυνοι, MID (Minimum infective dose)