Αντικείμενο/ Εφαρμογή/ Σπουδαιότητα Διαχείρισης Εγγράφων

Η ενότητα αυτή αφορά στην κατανόηση του αντικειμένου, της εφαρμογής και της σπουδαιότητας της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή έχω στόχο την πρακτική εξοικείωση με το αντικείμενο, τη σπουδαιότητα και την εφαρμογή των αρχών της Διαχείρισης Εγγράφων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Αντικείμενο, Σπουδαιότητα, Εφαρμογή