Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (δ' μέρος)

Η ενότητα αυτή αφορά στον περαιτέρω εντοπισμό, την περιγραφή και την ανάλυση των διαδικασιών στο πλαίσιο των οποίων παράγονται ή και διαχειρίζονται έγγραφα.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τον εντοπισμό και την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών ενός οργανισμού, αλλά και των εντοπισμό των εγγράφων που παράγονται ή και διαχειρίζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Διαδικασίες, Λειτουργία