Διαχωριστικά

Μόνιμα ή κινητά διαχωριστικά, βαρέως τύπου ή ελαφρά, ξηράς ή νωπής δόμησης. (Οπτο)πλινθοδομές και εφαρμογές ξηράς δόμησης (τοίχοι και οροφές με γυψοσανίδα αναρτημένη σε μεταλλικό σκελετό)

Στόχοι Ενότητας

Στόχος της ενότητας είναι μια πρώτη γνωριμία με την έννοια του διαχωριστικού μέσα στον χώρο, αναδεικνύοντας τόσο τον λειτουργικό του ρόλο όσο και την πολλαπλότητα των μορφών του. Στο πρώτο μέρος το διαχωριστικό παρουσιάζεται σαν κάτι περισσότερο από τοίχος, ενώ στο δεύτερο εξετάζονται οι δύο πλέον κοινές εκδοχές κατασκευής μόνιμων διαχωριστικών: η νωπή δόμηση (με τούβλα και κονίαμα) και η ξηρά δόμηση (με επιφάνειες επικάλυψης –π.χ. γυψοσανίδα– αναρτημένες σε σκελετό).

Λέξεις Κλειδιά

Μόνιμα διαχωριστικά, κινητά διαχωριστικά, διαχωριστικά βαρέως τύπου, διαχωριστικά ελαφρού τύπου, ξηρά δόμηση, νωπή δόμηση.