Βασικά Μηχανήματα τεχνικών έργων (ΜΤΕ) – Κόστος, Παραγωγικότητα

Υπολογισμός παραγωγικότητας, όγκος υλικού στον υποδοχέα, χρονική διάρκεια κύκλου, παραγωγικότητα προωθητών, Παραγωγικότητα Μεταφορ. Οχήματος(Μ/Ο) Υπολογισμός διάρκειας κάθε Φάσης του Κύκλου, Χρονική Διάρκεια Φόρτωσης/Απόθεσης, μετάθεσης/επιστροφής, πλήθος Μ/Ο και Χρόνος Αναμονής, παραγωγικότητα Εκσκαφέων (ΕΓΧ), Διάρκεια Κύκλου Εκσκαφής

 

Στόχοι Ενότητας

Μετά το τέλος της ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Υπολογίζουν τη πραγματική παραγωγικότητα ενός ΜΤΕ υπολογίζοντας με λεπτομέρεια όλες τις ασκούμενες δυνάμεις και τις συνθήκες λειτουργίας. Να υπολογίζουν την απαιτούμενη παραγωγικότητα για ένα έργο και το πλήθος των ΜΤΕ που απαιτούνται, με έμφαση στο βέλτιστο συνδυασμό συνεργαζόμενων ΜΤΕ.

 

Βιβλιογραφία

Πολύζος, Σ., Διοίκηση & Διαχείριση των Έργων- Νέα αναθεωρημένη έκδοση, Εκδόσεις Κριτική,2011.

Κωνσταντινίδης, Π., «Οργάνωση Εργοταξίου», ΟΕΔΒ

Εφραιμίδης Χ., Δομικές Μηχανές, Εκδότης Αθανασόπουλος, 2002

 

Λέξεις Κλειδιά

Χρονική διάρκεια κύκλου, παραγωγικότητα, Πραγματική παραγωγικότητα, αντίσταση κύλισης, αντίσταση εκσκαφής