1. Εισαγωγή στο Κύτταρο

Το  κύτταρο αποτελεί την δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής και χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη ποικιλομορφία, αφού δομή και λειτουργία είναι στενά συνυφασμένα και διαφορετικά κύτταρα επιτελούν διαφορετικές λειτουργίας. Η επιλεκτική έκφραση των γονιδίων εξηγεί πως μπορούν να διαφέρουν τόσο πολύ τα κύτταρα παρόλο που μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό. Παρά τις μορφολογικές και λειτουργικές τους διαφορές τα κύτταρα χαρακτηρίζονται από κοινή οργάνωση. Στα πλαίσια του μαθήματος περιγράφεται ο ρόλος των κυτταρικών οργανιδίων και επιχειρείται η λειτουργική τους σύνδεση. Τέλος γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη δομή και λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης, καθώς και στους μηχανισμούς με τους οποίους ουσίες διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη.

Στόχοι Ενότητας

Οι στόχοι της ενότητας είναι οι φοιτητές:

  •  Να αντιληφθούν την μεγάλη ποικιλομορφία των κυττάρων, αλλά ταυτόχρονα και τα κοινά γνωρίσματα οργάνωσής τους (ποικίλουν, αλλά έχουν και κοινά)
  • Να κατανοήουν πως επιτυχγάνεται η πικιλομορφία των κυττάρων παρόλο που μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό
  • Να συσσχετίζουν τη λειτουργία των κυτταρικών οργανιδίων
  • Να συσχετίσουν τη δομή της κυτταρικής μεμβράνης με τη λειτουργία της διάχυσης και της  ενδο-/εξω-κυττάρωσης
  • Να εξοικειωθούν με τη χρήση του φωτεινού μικροσκοπίου

Λέξεις Κλειδιά

Κύτταρο, κυτταρικά οργανίδια, κυτταρική μεμβράνη, διάχυση, φωτεινό μικροσκόπιο