Διατήρηση του συστήματος HACCP

Περιγραφή τρόπων διατήρησης του συστήματος HACCP (επιθεώρηση του συστήματος, ανάλυση των δεδομένων, αναγνώριση καινούργιων κινδύνων, συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του σχεδίου HACCP).

 

 

Λέξεις Κλειδιά

HACCP, επιθεώρηση, ανασκόπηση