Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (επαναληπτικές ασκήσεις)

Η ενότητα αυτή αφορά στην περαιτέρω κατανόηση του τρόπου συγγραφής εσωτερικών μηνυμάτων ενημέρωσης σχετικά με την ενσωμάτωση του προγράμματος διαχείρισης εγγράφων και του προγραμματισμού των συνεντεύξεων.

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στόχο έχει την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση με τη συγγραφή σχετικών κειμένων με το πρόγραμμα διαχείρισης εγγράφων, και τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων.

 

Λέξεις Κλειδιά

Διαχείριση Εγγράφων, Έγγραφο, Πρόγραμμα Διαχείρισης Εγγράφων, Συνέντευξη, Εσωτερικό Μήνυμα