Είδη υπηρεσιών πληροφόρησης – Εξέλιξη σε Embedded – σε Ενσωματωμένο Βιβλιοθηκονόμο

Η ενότητα αυτή αφορά την εξέλιξη του θεματικού βιβλιοθηκονόμου σε ενσωματωμένο βιβλιοθηκονόμο

 

Στόχοι Ενότητας

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην εξοικείωση του φοιτητή με την υπηρεσία του ενσωματωμένου Βιβλιοθηκονόμου των Οργανισμών Πληροφόρησης. Επίσης, στην εκτενή αναφορά στον τρόπο παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας στις διάφορες κατηγορίες χρηστών, στη συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και στα οφέλη και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Πληροφόρησης. Τέλος, στην διευκρίνιση της σπουδαιότητας και της σημαντικότητας της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τον Οργανισμό Πληροφόρησης.

 

Βιβλιογραφία

  • Dale, P., Dale, P., Holland, M., & Matthews, M. (2012). Subject librarians: engaging with the learning and teaching environment. Ashgate Publishing, Ltd..
  • Connell, T. H. (1991). Librarian subject searching in online catalogs: an exploratory study of knowledge used (Doctoral dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign).
  • Rodwell, J. and Fairbairn, L. (2008) “Dangerous Liaisons?: Defining the Faculty Liaison Librarian Service Model, Its Effectiveness and Sustainability”. Library management [online] available from <http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1641759&show=abstract> [15 October 2013]
  • Clyde, J. and Lee, J. (2011) “Embedded Reference to Embedded Librarianship: 6 Years at the University of Calgary”. Journal of Library Administration [online] 51 (4), 389–402. available from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2011.556963> [27 February 2014]
  • Gaston, R. (2001) “The Changing Role of the Subject Librarian, with a Particular Focus on UK Developments, Examined through a Review of the Literature”. New Review of Academic Librarianship [online] 7 (1), 19–36. available from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13614530109516819> [15 October 2013]
  • Pinfield, S. (2001) “The Changing Role of Subject Librarians in Academic Libraries”. Journal of librarianship and information science [online] 33 (1), 32–38. available from <http://lis.sagepub.com/content/33/1/32.short> [15 October 2013]
  • Si, L., Xing, W., Zhou, L., and Liu, S. (2012) “Embedded Services in Chinese Academic Libraries”. The Journal of Academic Librarianship [online] 38 (3), 175–182. available from <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0099133312000584> [27 February 2014]

 

 

Λέξεις Κλειδιά

Ενσωματωμένος βιβλιοθηκονόμος, embedded librarian, θεματικός βιβλιοθηκονόμος, οργανισμός πληροφόρησης