Ανάπτυξη του συστήματος HACCP

Περιγραφή της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού σύστημα HACCP και των επιμέρους σταδίων υλοποίησης

  

Λέξεις Κλειδιά

Στατιστικός Έλεγχος Επεξεργασίας (Statistical Process Control, SPC), hazard analysis, κρίσιμο σημείο ελέγχου (ΚΣΕ)